White Satin Bow

White Satin Bow

  • $5.00
    Unit price per 


White Satin Hairbow

 

 

Style #    Ribbon Width    Overall Size of Bow

BF5               5/8"                          3"

BF1               7/8"                         4"

MF1              1 1/2"                      5"

MF39            1 1/2"                      6"

XF1               2 1/4"                     6 1/2"

XXF1               3"                          7 1/2"